Urząd Gminy Kadzidło, autor: Monika Nalewajk

  .: WITAMY

  .: URZĄD

  .: NASZA GMINA

 .: Gmina Kadzidło już z budżetem

OD piątku 20 grudnia Gmina Kadzidło ma budżet na rok 2014. Zarówno projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2024 oraz przedłożonej przez wójta Dariusza Łukaszewskiego uchwały budżetowej zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Regionalna Izba Obrachunkowa podkreśliła, że Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera wymagane dane ustawy o finansach publicznych i spełnia wszelkie wymogi określone tą ustawą. Uznano również, że wartości przyjęte na rok 2014 w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej i w przedłożonym przez Wójta projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok są zgodne, a więc został spełniony warunek określony w art. 229 ustawy o finansach publicznych. Wykazane w projekcie kwoty planowanych wydatków bieżących na 2014 rok nie przekraczają planowanych dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.


DOCHODY bieżące uchwalono na poziomie 30 032 382,12 zł, zaś dochody majątkowe w wysokości 1 800 578,73 zł. Wydatki bieżące uchwalono na poziomie 27 124 922, 21 zł, zaś wydatki majątkowe na poziomie 4 506 111,64 zł. Nadwyżka budżetu wynosi 201 928 zł, rezerwa ogólna 92 500, zaś rezerwa celowa 67 500 zł. Zadłużenie gminy na koniec roku 2013 wyniosło ostatecznie 40,37% i pozostaje na bezpiecznym poziomie (przy zadłużeniu dopuszczalnym wynoszącym 60%).


W przyszłorocznym budżecie zarezerwowano pieniądze na inwestycje drogowe: 4 506 111,64 zł.


BUDŻET przyjęto 14 głosami, przy jednym wstrzymującym się. Wójt Dariusz Łukaszewski podkreślił ogrom zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach 2011-2013: budowa hali sportowej w Chudku, sieci kanalizacyjnej w Kadzidle, sieci wodociągowej w Chudku, Brzozówce, koloniach Kadzidła i Dylewa, Strzałkach, Glebie, Kierzku, Piaseczni, stacji uzdatniania wody w Kadzidle, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kadzidle, budowa świetlic w Piaseczni, Tatarach, Krobi, budowa boisk w Czarni, Wachu, Chudku, Dylewie. Pomimo tych znaczących inwestycji i związanych z nimi wielomilionowych wydatków Gmina utrzymuje zadłużenie na bezpiecznym poziomie i przyjmuje kolejny budżet, umożliwiający wykonanie kolejnych inwestycji drogowych. Warto pamiętać również, że nadchodząca perspektywa unijna 2014-2020 winna skłaniać już teraz do planowania kolejnych zadań inwestycyjnych, które wymagają rozważnego planowania budżetu na tok 2014 i lata kolejne. Wójt podziękował radnym i sołtysom za wzorową współpracę.


PODCZAS sesji ks. proboszcz Ryszard Kłosiński, dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Elżbieta Jankowska, Paweł Prusaczyk, Goście, radni, sołtysi, wójt, pracownicy Urzędu Gminy podzielili się opłatkiem i złożyli życzenia świąteczne.


>> Zdjęcia

................................................................................................................Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kadzidło Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © by Urząd Gminy Kadzidło 2013