Powrót do strony głównej
Transmisje sesji Rady Gminy KadzidłoSzanowni Państwo,

transmisje sesji Rady Gminy Kadzidło na żywo można oglądać klikając na poniższy link:


::: https://www.posiedzenia.pl/kadzidlo


Transmisje na żywo można również oglądać na naszym kanale w serwisie YouTube:

::: https://www.youtube.com/embed/live_stream?autoplay=1&channel=UCKP-RPxFBYXywuxpMKwGRGg
Najbliższa sesja:

::: XVII Sesja Rady Gminy Kadzidło odbędzie się: 10 grudnia 2019 r., godz. 11.00


Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
4. Wprowadzenie zmian do porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019 - 2028;
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2019 rok;
c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020-2030;
d) uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2020;
e) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kadzidło na 2020 rok;
f) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kadzidło na 2020 rok;
g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych;
h) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kadzidło;
i) ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów;
j) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty, określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia opłaty podwyższonej oraz zwolnienia za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku;
k) zmiany uchwały Nr XXIII/161/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
l) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kadzidło służebnością przesyłu; m) zmieniająca uchwałę Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg będących w zarządzie Gminy Kadzidło.
6. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z posiedzenia, na którym dokonano kontroli kompleksowej w Urzędzie Gminy w Kadzidle, które odbyło się 15 listopada 2019 roku oraz sprawozdanie Komisji Skarg Wniosków i Petycji, które odbyło się 19 listopada 2019 roku.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad sesji.


Sesje archiwalne:

::: XVI Sesja Rady Gminy Kadzidło - 21 listopada 2019 r.

::: XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kadzidło - 24 października 2019 r.

::: XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kadzidło - 9 września 2019 r.

::: XIII Sesja Rady Gminy Kadzidło - 6 sierpnia 2019 r.

::: XII Sesja Rady Gminy Kadzidło - 27 czerwca 2019 r.

::: XI Uroczysta Sesja Rady Gminy Kadzidło - 16 czerwca 2019 r.

::: X Sesja Rady Gminy Kadzidło - 30 maja 2019 r.

::: IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kadzidło - 8 kwietnia 2019 r.

::: VIII Sesja Rady Gminy Kadzidło - 26 marca 2019 r.

::: VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kadzidło - 18 lutego 2019 r.

::: VI Sesja Rady Gminy Kadzidło - 5 lutego 2019 r.

::: V Sesja Rady Gminy Kadzidło - 18 stycznia 2019 r.

::: IV Sesja Rady Gminy Kadzidło - 29 grudnia 2018 r.

::: III Sesja Rady Gminy Kadzidło - 20 grudnia 2018 r.

::: II Sesja Rady Gminy Kadzidło - 6 grudnia 2018 r.

::: I Sesja Rady Gminy Kadzidło - 23 listopada 2018 r.Protokoły z sesji:

::: Protokoły z sesji Rady Gminy Kadzidło--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2018-2019