Powrót do strony głównej
Dbamy o czyste powietrze oraz ekologię!


   (tekst: UG Kadzidło)---------------------------


Gmina Kadzidło udzielała dotacji w 2019 r. z własnego budżetu na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Kadzidło w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło".

Celem uzyskania dotacji mieszkańcy gminy złożyli 17 wniosków, które dotyczyły: wymiany istniejącego systemu ogrzewania na nowy system ogrzewania, montażu kolektorów słonecznych lub termomodernizacji budynków. W wyniku spełnienia wymagań regulaminu udzielania dotacji oraz podjęcia przez wnioskodawców ostatecznej decyzji o realizacji inwestycji zostało podpisanych do dnia dzisiejszego 10 umów na dofinansowanie w łącznej kwocie 30 tys. zł.


Gmina Kadzidło udzielała dotacji z własnego budżetu na realizację zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę stanu środowiska na terenie Gminy Kadzidło poprzez podjęcie działań inwestycyjnych, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dotacją objęte były wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na nieruchomościach znajdujących się w obszarach, dla których budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie jest planowana oraz gdzie nie ma możliwości włączenia się do istniejącej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Celem uzyskania dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 r. zostało złożonych przez mieszkańców 28 wniosków. Ostatecznie po spełnieniu wymagań określonych w powyższej uchwale oraz podjęciu przez wnioskodawców ostatecznej decyzji o realizacji inwestycji zostało podpisanych 13 umów o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 26 tys. zł.


Obydwa wspomniane programy, które cieszą się uznaniem mieszkańców będą realizowane również w latach przyszłych. Serdecznie zapraszamy!


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2019