Powrót do strony głównej
Wójt Dariusz Łukaszewski z absolutorium!


   (tekst/zdjęcia: UG Kadzidło)

---------------------------


27 czerwca odbyła się XII sesja Rady Gminy. Radni jednomyślnie udzielili wójtowi Dariuszowi Łukaszewskiemu wotum zaufania oraz przyjęli sprawozdanie finansowe Gminy Kadzidło wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018.

Przed poszczególnymi głosowaniami nad absolutorium, sprawozdaniem finansowym, sekretarz Urszula Rydel odczytała stosowne uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz opinię Komisji Rewizyjnej. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywne opinie. Dochody Gminy zrealizowano w kwocie
50 494 731, 47 zł. (99,5% planu ustalonego przez Radę). Dochody podatkowe wykonane w kwocie
9 337 290,37 zł. Wydatki Gminy wykonano w kwocie 54 092 581,21 zł (97,9% planu). Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło 13 478 356,45 złotych, i stanowiło 26,7% wykonanych dochodów. Wójt na wcześniej odbytej komisji budżetowej zaprezentował radnym "Raport o stanie gminy".


Najważniejszym punktem sesji było głosowanie nad udzieleniem wójtowi absolutorium za rok 2018.

Głosowało 14 radnych. Radni podjęli jednomyślną decyzję. Wójt Dariusz Łukaszewski podziękował radnym, sołtysom, współpracownikom, za współpracę oraz zaufanie. Podkreślił, że tylko wspólna, cierpliwa praca, przynosi owoce i pozwala podejmować coraz to inne zadania. Nie zabrakło kwiatów oraz gratulacji.

Radni powołali również zespół opiniujący zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów okręgowego i rejonowego, wyrazili zgodę na udzielenie pomocy rzeczowej dla gminy Soleczniki na Litwie, zamieszkanej głównie przez Polaków, przyjęli wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.


Czwartkowa sesja była również okazją do pożegnania przez przewodniczącą, radnych, wójta, wieloletniej pracowniczki Urzędu Gminy, Pani Teresy Parzych, której podziękowano pięknym bukietem kwiatów oraz figurą anioła.

Dziękujemy Pani Teresko za wzorową pracę, kulturę osobistą oraz życzliwość.


XII sesję Rady Gminy zakończyła wizyta radnych, wójta, sołtysów w kilku miejscowościach.

Analizowano potrzeby inwestycyjne. Zapoznano się z przebiegiem i realizacją dotychczasowych przedsięwzięć.


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2019