Powrót do strony głównej
Gmina Kadzidło z budżetem na rok 2020


   (tekst/zdjęcia: UG Kadzidło)

---------------------------


Podczas ostatniej sesji, która odbyła się 10 grudnia, radni Gminy Kadzidło uchwalili budżet na rok 2020.

Dochody budżetu zaplanowano na kwotę 55 295 905 złotych, wydatki zaś na kwotę 58 716 789 złotych. Wydatki majątkowe powinny osiągnąć poziom 7 599 068 zł.

W projekcie budżetu spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ust. 1, ustawy o finansach publicznych. Podstawowe wartości przyjęte w projekcie są zgodne z odpowiednimi wartościami w przedłożonym przez Wójta projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przedłożony projekt uchwały budżetowej zawiera obligatoryjne elementy określone ustawą o finansach.


Przyjęty budżet zapewnia realizację wszystkich zadań własnych gminy oraz zadań zleconych.

Przewiduje również realizację inwestycji drogowych (budowa dróg oraz ich projektowanie), kanalizacyjnych, wodociągowych, infrastrukturalnych. W budżecie zaplanowano środki na pomoc dla powiatu ostrołęckiego na budowę dróg powiatowych Obierwia - Chudek - Kierzek oraz Piasecznia - Wach. Zadłużenie Gminy Kadzidło na koniec roku 2019 wyniosło 19,76%.


Wójt Dariusz Łukaszewski podziękował radnym, sołtysom, urzędnikom gminnym, pani skarbnik Bożenie Grzyb, za wzorową współpracę podczas tworzenia budżetu.

Podkreślił, że budżet jest wspólnym zadaniem i wspólną powinnością wobec wspólnoty lokalnej.

Przedłożony projekt został przyjęty niemal jednogłośnie. Za przyjęciem projektu głosowało czternastu radnych, jeden był przeciwny.


Podczas sesji zostali uroczyście pożegnani Lech Samsel - kierownik Posterunku Policji w Kadzidle oraz Ryszard Sidorzak - wieloletni przewodniczący Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Wójt podkreślił znakomitą pracę obydwu Panów na rzecz Gminy Kadzidło.


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2019