Powrót do strony głównej
Budżet Gminy na rok 2021 przyjęty!


   (tekst: UG Kadzidło)

---------------------------


Dwudziestego dziewiątego grudnia, podczas sesji, radni przyjęli, przedłożony przez wójta budżet. Trzynastu radnych było za przyjęciem budżetu, jeden radny wstrzymał się od głosu.

Projekt uchwały budżetowej został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Pozytywną opinię Izby zyskał również projekt uchwały o wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kadzidło. Projekt zawierał konieczne dane wymagane w art. 226 ust. 1, 2a oraz ust. 3, ustawy o finansach publicznych. Projekt spełnił wymogi określone w art. 227 cytowanej ustawy, dotyczące okresu objętego wieloletnią prognozą finansową oraz okresu objętego prognozą kwoty długu. Wskazane w projekcie kwoty prognozowanych na 2021 rok wydatków bieżących nie przekraczają proponowanych dochodów bieżących.


Przyjęty budżet ustalił dochody bieżące w wysokości 58 148 765 zł, zaś majątkowe 1 746 862 zł.

Planowane wydatki wyniosą 59 541 400 zł, w tym bieżące 53 923 818,49 zł, zaś majątkowe 5 617 581,52 zł. Zadłużenie Gminy na koniec roku 2020 wyniosło 22,6% czyli 14 448 000 zł i pozostaje na bezpiecznym poziomie.


Budżet zabezpiecza wszelkie wydatki bieżące, utrzymanie i remonty szkół, świetlic, remiz, oświetlenie ulic, remonty dróg.

Obejmuje również inwestycje, kontynuowane, bądź nowe: budowę dróg asfaltowych oraz żwirowych, rozbudowę wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni przydomowych, wymianę kotłów, remont generalny Centrum Kultury Kurpiowskiej.

Wójt Dariusz Łukaszewski podziękował podczas komisji budżetowej radnym za zgodne głosowanie.


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2020