Powrót do strony głównej
"Usuwanie odpadów z folii rolniczych,
siatki i sznurka do owijania balotów,
opakowań po nawozach i typu Big Bag"---------------------------


Szanowni Państwo,


Informujemy, że została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kadzidło a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag".

Właściciele nieruchomości prowadzący gospodarstwo rolne na terenie gminy Kadzidło zainteresowani nieodpłatnym usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej tj. siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag - powinni złożyć wniosek wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy Kadzidło, pok. nr 8. Formularz wniosku wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej, a także jest dostępny w Urzędzie Gminy Kadzidło, ul. Targowa 4.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pisemnie Gminę Kadzidło.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty odbioru odpadów bezpośrednio od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę w msc. Kadzidło.

W przypadku realizacji przedsięwzięcia, odpady należy odpowiednio przygotować tj. oczyścić z resztek organicznych, ziemi, itp.

Dofinasowanie stanowi pomoc publiczną i będzie ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej - de minimis. Z uwagi na wykorzystane w znacznej części w skali kraju limity pomocy de minimis zwracamy się do osób zainteresowanych nieodpłatnym usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej o niezwłoczne złożenie wniosku o udział w przedsięwzięciu wraz załącznikami.

Zachęcamy do skorzystania z powyższego programu.Z poważaniem

Dariusz Łukaszewski - Wójt Gminy Kadzidło---------------------------

 Wniosek o usunięcie folii rolniczych

 Formularz informacji

 Informacje niezbędne do celów sprawozdawczych

 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

 Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2020