Powrót do strony głównej
Wójt Dariusz Łukaszewski z absolutorium!


   (tekst/zdjęcia: UG Kadzidło)

---------------------------


25 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy.

W Centrum Kultury Kurpiowskiej obradowali radni, którzy zapoznali się z uchwałami Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Skarbnik Bożena Grzyb odczytała, zgodnie z obowiązującym prawem wspomniane dokumenty, pozytywnie oceniające pracę wójta Dariusza Łukaszewskiego i wykonanie samego budżetu. Wójt podziękował radnym, urzędnikom, Pani skarbnik, za dobrą współpracę, odwagę w podejmowaniu nowych zadań inwestycyjnych, wspólną troskę o rozwój wspólnoty samorządowej.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej podkreśliła w swojej uchwale prawidłowość wykonania budżetu za rok 2019.

Budżet Gminy Kadzidło zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 2 248 615 zł 16 gr. Dochody zrealizowano w kwocie 59 895 224 zł 33 gr., co stanowi 100% planu ustalonego przez Radę Gminy. Dochody w stosunku do roku 2018 wzrosły o 18,6%. Wykonane dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące, co oznacza, że zachowana została relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wydatki wykonano w kwocie 57 646 609 zł 17 gr. (tj. 98,0% planu). Dług Gminy na koniec 2019 roku wyniósł 19,7%.

Przed głosowaniem nad absolutorium sekretarz Urszula Rydel zreferowała główne założenia Raportu o stanie gminy.

Radni udzielili wójtowi Dariuszowi Łukaszewskiemu wotum zaufania. Czternastu radnych głosowało za, zaś jeden był przeciwny. Również najważniejsze tego dnia głosowanie było pomyślne dla wójta. Czternatu radnych ponownie zagłosowało za, udzielając wójtowi absolutorium, jeden radny ponownie był przeciwny.

Radni podziękowali wójtowi za dobrze ocenioną pracę oklaskami.


Miłym akcentem sesji była trzydziesta rocznica objęcia przez Panią Bożenę Grzyb obowiązków skarbnika Gminy Kadzidło.

Nie zabrakło tradycyjnych kurpiowskich kwiatów, szczerych podziękowań, wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2020