¬ Strona główna urzędu

 ⇑ Przejdź do załatwienia innej sprawy
 ⇒ Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 ❒ KROK PO KROKU
 1. Wypełnij deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. W przypadku, gdy deklaracja podpisywana jest przez pełnomocnika właściciela nieruchomości - dołącz opłacone pełnomocnictwo do podpisania deklaracji.
 3. Złóż deklarację (wraz z pełnomocnictwem) w Urzędzie Gminy Kadzidło.
 4. Dokonaj opłaty zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kadzidło w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty, określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia opłaty podwyższonej oraz zwolnienia za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, za okres dwóch miesięcy kalendarzowych w terminach:
  • za miesiące styczeń i luty – do końca lutego,
  • za miesiące marzec i kwiecień – do końca kwietnia,
  • za miesiące maj i czerwiec – do końca czerwca,
  • za miesiące lipiec i sierpień – do końca sierpnia,
  • za miesiące wrzesień i październik – do końca października,
  • za miesiące listopad i grudzień – do końca grudnia.


 ❒ WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Pełnomocnictwo do podpisania deklaracji – w przypadku gdy deklaracja podpisywana jest przez pełnomocnika właściciela nieruchomości.


 ❒ OPŁATY
 • Wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości określona jest w Uchwale Rady Gminy Kadzidło.


 ❒ MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU
 • Urząd Gminy Kadzidło, pok. nr 9.


 ❒ TERMIN ODPOWIEDZI
 • Brak.


 ❒ TRYB ODWOŁAWCZY
 • Brak.


 ❒ UWAGI
 1. Do składania deklaracji oraz wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są właściciele nieruchomości (w tym: współwłaściciele, najemcy, dzierżawcy, zarządy wspólnot mieszkaniowych, zarządy spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości wspólnej, użytkownicy wieczyści, inne podmioty władające nieruchomością).
 2. Podstawa opłaty:
  - w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - od gospodarstwa domowego.
 3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
 4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 5. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (na których zamieszkują mieszkańcy) - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
 7. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać - bez wezwania – we wskazanych terminach w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji.


 ❒ PODSTAWA PRAWNA
 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).
 2. UCHWAŁA NR XVII/139/2019 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 10 grudnia 2019 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty, określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia opłaty podwyższonej oraz zwolnienia za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 15140).
 3. UCHWAŁA XVII/140/2019 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/161/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 15141).
 4. UCHWAŁA NR XVII/138/2019 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 15139).


 ❒ WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI
 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 ❒ ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

© Urząd Gminy Kadzidło 2020