¬ Strona główna urzędu

 ⇑ Przejdź do załatwienia innej sprawy
 ⇒ Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

 ❒ KROK PO KROKU
 1. Pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz wniosek.
 2. Nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy złóż wniosek w sekretariacie Urzędu Gminy w Kadzidle.
 3. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.

 ❒ WYMAGANE DOKUMENTY
 • Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. opinię Komendanta Miejskiego Policji, właściwego dla miejsca przeprowadzania imprezy;
  2. opinię Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce;
  3. opinię Dyrektora Państwowej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce;
  4. opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce;
  5. graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa wraz z jego opisem i zaznaczeniem:
   • miejsca, na którym odbywać się będzie impreza;
   • dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych, dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji;
   • punktów pomocy medycznej, punktów czerpania wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych;
   • lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, lokalizacji zaworów i przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu;
   • informacji o rozmieszczeniu służb porządkowych i służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących na imprezie oraz ewentualnym podziale osób na sektory, a także rozmieszczenia punktów gastronomicznych i lokalizacji sanitariatów;
  6. instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji);
  7. informację o liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej;
  8. informację o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  9. informacje o liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
  10. informacje o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa wraz z niezbędnymi dokumentami (imię i nazwisko, PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych);
  11. informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
  12. informację o zainstalowaniu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk;
  13. informację o ewentualnym uznaniu imprezy za imprezę masową o podwyższonym ryzyku;
  14. program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
  15. regulamin obiektu lub terenu wraz z informacją o udostępnieniu go uczestnikom imprezy;
  16. pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
  17. informację o warunkach łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej;
  18. polisę ubezpieczeniową (w przypadku imprezy odpłatnej – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów);
  19. harmonogram udostępniania obiektu lub terenu dla uczestników imprezy masowej;
  20. rozmieszczenie miejsc i określenie czasu, w których prowadzona będzie sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych (nie dotyczy imprez masowych podwyższonego ryzyka).

 ❒ OPŁATY
 • 82 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
 • Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać gotówką w kasie Urzędu Gminy w Kadzidle.

 ❒ MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
 • Urząd Gminy Kadzidło, ul. Targowa 4, sekretariat.

 ❒ TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 • Co najmniej 7 dni przed planowaną imprezą masową.

 ❒ JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 • Referent ds. ewidencji działalności gospodarczej i profilaktyki alkoholowej
 • Pokój nr 19
 • tel. (29) 761.80.16, wew. 47
 • tel. bezpośredni: (29) 767.30.67
 • e-mail: profilaktyka@kadzidlo.pl

 ❒ PODSTAWA PRAWNA
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2015.2139 z późn. zm).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016.1827 z późn. zm.).

 ❒ ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

© Urząd Gminy Kadzidło 2016