¬ Strona główna urzędu

¬ Bezpieczeństwo i zarządzanie
     kryzysowe
¬ Drogownictwo
¬ Działalność gospodarcza
¬ Geodezja
¬ Gospodarka
     nieruchomościami
¬ Gospodarka odpadami
     komunalnymi
¬ Informacja publiczna
¬ Ochrona środowiska
¬ Planowanie przestrzenne
¬ Podatki i opłaty lokalne
¬ Polityka lokalowa
¬ Polityka społeczna
¬ Skargi i wnioski
¬ Sprawy obywatelskie
¬ Transport drogowy
¬ Urząd Stanu Cywilnego
¬ Ewidencja ludności
¬ Wybory

 ❒ Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
→ Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za
     posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom
     uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby
     wojskowej
→ Ustalanie i wypłacanie żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia
     wojskowe świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone
     wynagrodzenie, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń
     wojskowych
→ Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej
     służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza
     samotnego
→ Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej
     służby wojskowej oraz żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową
     za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
© Urząd Gminy Kadzidło 2016