¬ Strona główna urzędu

¬ Bezpieczeństwo i zarządzanie
     kryzysowe
¬ Drogownictwo
¬ Działalność gospodarcza
¬ Geodezja
¬ Gospodarka
     nieruchomościami
¬ Gospodarka odpadami
     komunalnymi
¬ Informacja publiczna
¬ Ochrona środowiska
¬ Planowanie przestrzenne
¬ Podatki i opłaty lokalne
¬ Polityka lokalowa
¬ Polityka społeczna
¬ Skargi i wnioski
¬ Sprawy obywatelskie
¬ Transport drogowy
¬ Urząd Stanu Cywilnego
¬ Ewidencja ludności
¬ Wybory

 ❒ Podatki i opłaty lokalne
→ Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego
     stan zaległości
→ Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych
     - zgłoszenie przedmiotu opodatkowania
→ Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu
     podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
→ Ustalenie/określenie/korekta wysokości zobowiązania podatkowego
     z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych
© Urząd Gminy Kadzidło 2016