¬ Strona główna urzędu

¬ Bezpieczeństwo i zarządzanie
     kryzysowe
¬ Drogownictwo
¬ Działalność gospodarcza
¬ Geodezja
¬ Gospodarka
     nieruchomościami
¬ Gospodarka odpadami
     komunalnymi
¬ Informacja publiczna
¬ Ochrona środowiska
¬ Planowanie przestrzenne
¬ Podatki i opłaty lokalne
¬ Polityka lokalowa
¬ Polityka społeczna
¬ Skargi i wnioski
¬ Sprawy obywatelskie
¬ Transport drogowy
¬ Urząd Stanu Cywilnego
¬ Ewidencja ludności
¬ Wybory

 ❒ Sprawy obywatelskie
→ Wymiana dowodu osobistego
→ Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy
→ Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów
     Osobistych
→ Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
→ Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
→ Wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych
© Urząd Gminy Kadzidło 2016