¬ Strona główna urzędu

¬ Bezpieczeństwo i zarządzanie
     kryzysowe
¬ Drogownictwo
¬ Działalność gospodarcza
¬ Geodezja
¬ Gospodarka
     nieruchomościami
¬ Gospodarka odpadami
     komunalnymi
¬ Informacja publiczna
¬ Ochrona środowiska
¬ Planowanie przestrzenne
¬ Podatki i opłaty lokalne
¬ Polityka lokalowa
¬ Polityka społeczna
¬ Skargi i wnioski
¬ Sprawy obywatelskie
¬ Transport drogowy
¬ Urząd Stanu Cywilnego
¬ Ewidencja ludności
¬ Wybory

 ❒ Działalność gospodarcza
→ Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności      Gospodarczej
→ Wniosek o wpis do rejestru żłobków/klubów dziecięcych
→ Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
→ Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
     do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
© Urząd Gminy Kadzidło 2016