¬ Strona główna urzędu

¬ Bezpieczeństwo i zarządzanie
     kryzysowe
¬ Drogownictwo
¬ Działalność gospodarcza
¬ Geodezja
¬ Gospodarka
     nieruchomościami
¬ Gospodarka odpadami
     komunalnymi
¬ Informacja publiczna
¬ Ochrona środowiska
¬ Planowanie przestrzenne
¬ Podatki i opłaty lokalne
¬ Polityka lokalowa
¬ Polityka społeczna
¬ Skargi i wnioski
¬ Sprawy obywatelskie
¬ Transport drogowy
¬ Urząd Stanu Cywilnego
¬ Ewidencja ludności
¬ Wybory

 ❒ Ochrona środowiska
→ Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
     opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
     ciekłych
→ Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy
     Kadzidło w zakresie: - ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
     - prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt - prowadzenia
     grzebowisk - prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
→ Przyjmowanie informacji o usuniętych wyrobach zawierających azbest,
     od osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami
→ Przyjmowanie informacji o wykorzystywaniu wyrobów zawierających
     azbest od osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami
© Urząd Gminy Kadzidło 2016