¬ Strona główna urzędu

¬ Bezpieczeństwo i zarządzanie
     kryzysowe
¬ Drogownictwo
¬ Działalność gospodarcza
¬ Geodezja
¬ Gospodarka
     nieruchomościami
¬ Gospodarka odpadami
     komunalnymi
¬ Informacja publiczna
¬ Ochrona środowiska
¬ Planowanie przestrzenne
¬ Podatki i opłaty lokalne
¬ Polityka lokalowa
¬ Polityka społeczna
¬ Skargi i wnioski
¬ Sprawy obywatelskie
¬ Transport drogowy
¬ Urząd Stanu Cywilnego
¬ Ewidencja ludności
¬ Wybory

 ❒ Urząd Stanu Cywilnego
→ Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub
     zaświadczenia
→ Sprostowanie aktu stanu cywilnego
→ Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
→ Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg
→ Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
→ Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
→ Rejestracja zdarzenia z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło
     za granicą i nie zostało zarejestrowane
→ Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi
→ Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu
     Cywilnego
→ Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie
     małżeństwa
→ Wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za
     granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego
     w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa
→ Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do
     nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
→ Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka
→ Zmiana imienia
→ Zmiana nazwiska
→ Zgłoszenie zgonu
→ Zgłoszenie urodzenia dziecka
→ Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub
     dziecka poczętego
→ Nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca
→ Sporządzenie testamentu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
© Urząd Gminy Kadzidło 2016