¬ Strona główna urzędu

¬ Bezpieczeństwo i zarządzanie
     kryzysowe
¬ Drogownictwo
¬ Działalność gospodarcza
¬ Geodezja
¬ Gospodarka
     nieruchomościami
¬ Gospodarka odpadami
     komunalnymi
¬ Informacja publiczna
¬ Ochrona środowiska
¬ Planowanie przestrzenne
¬ Podatki i opłaty lokalne
¬ Polityka lokalowa
¬ Polityka społeczna
¬ Skargi i wnioski
¬ Sprawy obywatelskie
¬ Transport drogowy
¬ Urząd Stanu Cywilnego
¬ Ewidencja ludności
¬ Wybory

 ❒ Planowanie przestrzenne
→ Wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków      zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło
→ Wydawanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu      zagospodarowania przestrzennego
© Urząd Gminy Kadzidło 2016